Europako Estaturik gabeko Nazioak // Naciones sin estado en Europa

 

 

Berria, 2021eko otsailak 17

Itzuli neuronalarekin itzulita

Traducido con Itzuli neuronala

Estaturik gabeko Europako nazioen inguruko «ezjakintasunari» aurre egiteko, Naziogintzak «Estaturik gabeko Europako nazioen mapa» aurkeztu du. Donostian eginiko agerraldi batean, Josu Albero Naziogintza taldeko kideak azaldu du maparen zergatia: «Ohartu gara ezjakintasun handia dagoela Euskal Herrian eta beste nazio batzuetan Europako nazionalitateen gaiaz». Haren ustez, hori horrela da eskoletan inoiz ez delako ikasi «Europako mapa ofizialetan agertzen ez diren beste nazio batzuk badaudela: Eskozia, Flandria, Korsika, Bretainia, Gales, Euskal Herria, Katalunia, Galizia…». Asier Sarasua kartografoak egin du mapa, eta 12 euroan dago salgai, BERRIA dendan.

Helburu horrekin sortu dute mapa: «Euskal herritarrok ez ditugu oso ondo ezagutzen beste errealitate nazional batzuk. Badakigu Iberiar penintsulan bost nazio daudela, eta bik, Espainiak eta Portugalek, estatu propioa dutela. Baina gutxiagok dakite Frantzian sei, Erresuma Batuan lau eta Italian bost nazio daudela. Errealitate horiek dira mapa honetan islatu nahi izan ditugunak».

Alberok gogorarazi du Naziogintza «euskara, euskal kultura eta euskal nazioa diskurtsoaren erdian jartzen duen talde independentista» dela, eta «euskal errepublikaren aldeko pedagogia» egiten dutela: «Helburuetako bat da harremanak sustatzea Europako estaturik gabeko beste nazio batzuekin, eta horiei euskal nazioari buruzko informazioa ematea. Pasadizo bat azaldu du: «2017an, Europako Batzordeko presidente Jean Claude Junckerrek esan zuen Europako Batasunak ezin zuela Kataluniako burujabetza onartu, beste lurralde batzuek gauza bera eskatuko zutelako eta ezinezkoa zelako Europan 90 estatu berri sortzea». Alberoren hitzetan, Junckerrek «ezjakintasun handia» erakutsi zuen, «ez baitaude 90: hamazazpi, asko jota. Erregioak eta nazioak nahastu zituen». Hamazazpi horiek dira mapan jaso dituztenak, «ohiko mapa konbentzionaletan» agertzen ez direnak: «Estatuei protagonismoa kendu eta estaturik gabeko nazioei eman diegu».

«Nortasun handikoak»

Azalpen batekin dator mapa, Edurne Alegria taldeko kideak azaldu duenez: nazioaren izena euskaraz eta jatorrizko hizkuntzan, biztanleria eta jatorrizko hizkuntzaren hiztun kopurua eta ehunekoa. Nazioen arteko desberdintasunak nabarmendu dituzte, baina baita elementu komunak ere: «Esan daiteke hizkuntza eta sentimendu nazionala hertsiki lotuta doazela».

Luken Etxabe kideak, berriz, «nortasun handiko lurraldeez» jardun du, horiei ere atal bat gorde baitiete mapan. Etxaberen hitzetan, horietan «bertako hizkuntzaren egoera oso larria da, eta galtzeko arriskua dago». Multzo horretan sartu dituzte Aragoi, Asturias, Alsazia, Karelia, Kornualles, Veneto, Saboia, Lusazia eta Kaxubia. Lurraldeotan, faktore garrantzitsu bat da «bertako alderdi nazionalisten babes maila. Gehienetan, oso txikia edo nulua da». Etxaberen esanetan, «kasu askotan, politika linguistikoengatik da, ezein kasutan ez delako bertako hizkuntza ofiziala».

Para hacer frente al “desconocimiento” sobre las naciones europeas sin estado, “Naziogintza” ha presentado un “mapa de naciones europeas sin estado”. En una comparecencia en San Sebastián, Josu Albero, miembro del grupo de Naziogintza, ha explicado el motivo del mapa: “Nos hemos dado cuenta de que hay un gran desconocimiento en Euskal Herria y en otras naciones del tema de las nacionalidades europeas”. A su juicio, esto es así porque nunca se ha aprendido en las escuelas que “hay otras naciones que no aparecen en los mapas oficiales de Europa: Escocia, Flandes, Córcega, Bretaña, Gales, País Vasco, Cataluña, Galicia…”. El cartógrafo Asier Sarasua ha realizado el mapa y está a la venta por 12 euros en la tienda Berria.

Con este objetivo han creado el mapa: “Los vascos no conocemos muy bien otras realidades nacionales. Sabemos que en la península Ibérica hay cinco naciones y que dos, España y Portugal, tienen un Estado propio. Pero menos saben que en Francia hay seis, en Reino Unido cuatro y en Italia hay cinco naciones. Estas realidades son las que hemos querido reflejar en este mapa “.

Albero ha recordado que la Nacionalidad es “un grupo independentista que pone en el centro del discurso al euskera, a la cultura vasca y a la nación vasca” y que hacen “pedagogía a favor de la república vasca”: “Uno de los objetivos es fomentar las relaciones con otras naciones sin estado europeo y a ellas informar sobre la nación vasca. Ha explicado una anécdota: “En 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, dijo que la Unión Europea no podía aceptar la soberanía catalana porque otros territorios exigirían lo mismo y era imposible crear 90 nuevos estados en Europa”. En palabras de Albero, Juncker mostró “un gran desconocimiento, ya que no hay 90: diecisiete como mucho. Mezcló regiones y naciones “. Estos diecisiete son los que han recogido en el mapa, que no aparecen en los “mapas convencionales convencionales”: “Hemos quitado protagonismo a los estados y se lo hemos dado a las naciones sin estado”.

«De gran personalidad»

El mapa llega con una explicación, explica Edurne Alegría, miembro del grupo: el nombre de la nación en euskera y en la lengua de origen, la población y el número y porcentaje de hablantes de la lengua de origen. Destacan las diferencias entre naciones, pero también los elementos comunes: “Se puede decir que la lengua y el sentimiento nacional van estrechamente unidos”.

Por su parte, el miembro Luke Etxabe ha hablado de “territorios con mucha personalidad”, a los que también se les ha reservado un apartado en el mapa. En palabras de Etxabe, en ellas “la situación de la lengua autóctona es muy grave y hay riesgo de que se pierda”. En este grupo han sido incluidos Aragón, Asturias, Alsacia, Carelia, Cornualles, Veneto, Saboia, Lusacia y Cacubia. En estos territorios, un factor importante es “el grado de apoyo de sus partidos nacionalistas. En la mayoría de los casos, es muy pequeño o nulo “. Etxabe ha señalado que “en muchos casos, es por políticas lingüísticas, porque en ningún caso es la lengua oficial de la misma”.

Post hau Berriak / Noticias, Naziometroa / Naziogintza atalean eta laburpen hitzekin publikatua izan da. Gogokoetara gehitzeko lotura iraunkorra.

Zure iritzia, Tu comentario

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s